C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Декларация за материалното и гражданско състояние, във връзка с искане по чл. 83, ал. 2 ГПК.


Молба за издаване на удостоверения за несъстоятелност

Подаването на молби за издаване на удостоверения за наличие/липса на образувано производство по несъстоятелност, считано от 01.07.2022 година, се извършва само в служба „Регистратура“  на Софийски градски съд от 08:30 часа до 17:00 часа на място или по електронен път чрез молба, подписана с валиден КЕП, единствено на имейл registratura@sgs.justice.bg

Съдебните удостоверения за липса на образувано производство по несъстоятелност се издават въз основа на писмена молба (по образец или свободен текст), подадена от законния представител на съответния правен субект или от упълномощено от него лице, в която се посочва с каква цел се иска или се конкретизира органа, пред който ще послужи удостоверението заедно с приложен документ за внесена държавна такса.

Дължимата държавна такса е в размер на 5 лева и може да бъде внесена на касата на Софийски градски съд, сутерен, стая 84 или по банкова сметка на съда с IBAN: BG05 BNBG 9661 3100 1734 01, BIC код на БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА – BNBGBGSD.

В случаите, когато молбата се подава от пълномощник, се прилага заверено копие или оригинал на пълномощно.

Удостоверенията се издават в срок от един работен ден и се получават от 09:00 часа до 14:00 часа в служба „Съдебно деловодство – Търговско отделение - Охранителни производства“, сутерен, стая № 75 лично или чрез пълномощник.

 


Образци на заявления за създаване, промяна на личен потребителски профил и достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП.


Приложения за запазване, удължаване на срока и промяна на наименованието на Политическа партия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация