C C C C A+ A A- X

Заповеди

Заповед № РД-18-3406 от 29.04.2024 г. относно обявяване на поименен състав на комисия по подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


Заповед № РД-13-8446 от 04.12.2023 г.- относно извършване на пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебно деловодство" и архиви в Софийски градски съд за времето от 08.01.2024 г. до 26.01.2024 г. включително.


Заповед №РД-13-7518 от 01.12.2022 г. - да се извърши пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебно деловодство" и архиви на СГС за времето от 03.01.2023 г. до 20.01.2023 г. включително.


Заповед № РД-08-5344 от 18.08.2022 г. - изменяне на заповед № РД-08-5191 и № РД-08-5192 от 11.08.2022 г. в частта относно периода на въведените мерки, а именно, същия да се счита до 25.08.2022 г.


Заповед № РД-08-5192 от 11.08.2022 г. - изменяне на заповед № РД-08-4991 от 03.08.2022 г. в частта относно периода на въведените мерки, а именно, същия да се счита от 11.08. до 18.08.2022 г., отменяне на т. VI от заповед № РД-08-4991 от 03.08.2022 г.


Заповед № РД-08-5191 от 11.08.2022 г. - изменяне на заповед № РД-08-4990 от 03.08.2022 г. в частта относно периода на въведените мерки, а именно, същия да се счита от 11.08. до 18.08.2022 г., отменяне на т. VIII заповед № РД-08-4990 от 03.08.2022 г.


Заповед № РД-08-4990 от 03.08.2022 г.  - ВЪВЕЖДАМ временно, за периода 04.08.2022 г. - 02.09.2022 г., включително организация на работа в сградата на Софийски градски съд, на ул. "Черковна" № 90, във връзка с издадена Заповед № РД-01-241 от 02.08.2022 г. на Директора на СРЗИ, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област София - град за 30 дни, считано от 04.08.2022 г.


Заповед № РД-08-4991 от 03.08.2022 г. - ВЪВЕЖДАМ временно, за периода 04.08.2022 г. - 02.09.2022 г., включително организация на работа в Софийски градски съд, във връзка с издадена Заповед № РД-01-241 от 02.08.2022 г. на Директора на СРЗИ, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област София - град за 30 дни, считано от 04.08.2022 г.


ЗАПОВЕД № РД-08-1246 от 16.03.2022 г. - ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, СЧИТАНО от 16.03.2022 г. - 14:00 ч до 18.03.2022 г. - 17:00 ч.достъпът и работата с граждани в помещение на служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстранционни състави" - стая 79А, етаж сутерен.


ЗАПОВЕД № РД-08-1142 от 10.03.2022 г.- СЧИТАНО от 14.03.2022 г. определя работното време с граждани и адвокати на служби "Съдебни деловодства" и административните звена на общата администрация, от 09.00 ч. до 17:00 ч., като за времето от 10:00 ч. до 10:15 ч., от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. да се извършва задължителна дезинфекция и проветряване на помещенията.


Заповед № РД-08-1144 от 10.03.2022 г. - ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, считано от 10.03.2022 г. - 14:30 ч. до 14.03.2022 г. - 12:00 ч., достъпът и работата с граждани в помещението на служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстанционни състави" - стая 66, етаж сутерен.


Заповед № РД-08-669 от 14.02.2022 г. - Изменям Заповед № РД-08-658 от 11.02.2022 г. на председателя на СГС, която придобива следното съдържание: Продължавам срока на действие до 31.03.2022 г., включително на Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-658 от 11.02.2022 г. - Продължавам срока на действие до 31.03.2022 г., включително на Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС, с изключение на т.3 от Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г.


Заповед № РД-08-231 от 17.01.2022 г. - Продължаване срока на действие до 11.02.2022 г. вкл., на заповед № РД-08-5867/04.11.2021 г. и заповед № РД-08-5941/11.11.2021 г. на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-56 от 07.01.2022 г. - Считано от 10.01.2022 г. да се сканират всички постъпващи книжа по граждански, търговски и наказателни дела.


Заповед № РД-08-6657 от 31.12.2021 г.  - ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие до 14.01.2022 г., включително, на Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС, с изключение на т.3 от Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г.


Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. - относно постъпили по електронен път документи за извършване на процесуални действия. Такива документи, трябва да бъдат подписани с КЕП и изпращани ЕДИНСТВЕНО на електронен адрес: registratura@sgs.justice.bg


Заповед №РД-13-6196 от 01.12.2021 г. ДА СЕ ИЗВЪРШИ пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебно деловодство" и архиви на Софийски градски съд за времето от 04.01.2022 г. до 21.01.2022 г. включително.
За времето на инвентаризация се ограничава приемното време, като справките по делата, получаването на преписи и удостоверения да се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. до 11:00 ч.


Заповед РД-08-6182 от 30.11.2021 г. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие до 31.12.2021 г. на заповед № РД-08-5867/04.11.2021 г. и заповед № РД-08-5941/11.11.2021 г., относно създадената организация на работа в Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г, - ОПРЕДЕЛЯМ, считано от 12.11.2021 г., служба "Съдебно деловодство - адвокатска стая" на Софийски градски съд да работи с граждани и адвокати с работно време от 09:00 до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.


Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. - ВЪВЕЖДАНЕ на временна организация на работа в Софийски градски съд за периода 08.11.2021 г. - 30.11.2021 г.


Заповед №РД-08-5775 от 26.10.2021 г. - ВЪВЕЖДАНЕ на временна организация на работа в Софийски градски съд за периода 27.10.2021 г. - 05.11.2021 г., във връзка със сериозното усложняване на епидемичната обстановка на територията на София-град.


ЗАПОВЕД № РД-08-5573 от 13.10.2021 г. - Актуални мерки и промяна в реда на работа в Софийски градски съд, във връзка с издадена заповед № РД-01-343 от 12.10.2021 г. на Директора на СРЗИ, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на гр. София


ЗАПОВЕД № РД-08-5571 от 13.10.2021 г. - ОПРЕДЕЛЯ работно време на служба „Съдебно деловодство - Търговско отделение“, считано от 14.10.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. За времето от 10:00 ч. до 10:15 ч., от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. да се извършва задължителна дезинфекция и проветряване на помещенията.


Заповед № РД-08-3513 от 25.06.2021 г., относно отмяна на Зап. № РД-08-2191 от 01.06.2020 г. на председателя на СГС относно провеждането на стажа от стажант - юристите на Софийски градски съд. При провеждане на стажа да се спазват актуалните противоепидемични мерки, определени със зап. на Министъра на здравеопазването.


Заповед № РД-13-3510 от 25.06.2021 г., относно изменение на Зап. № РД-13-3118 от 03.06.2021 г. в частта по т. 2 във връзка с приемното време в служби "Съдебни деловодства" и Архив във времето за инвентаризация.


Заповед № РД-08-3148 от 04.06.2021 г., във връзка с изменени и допълнени правила за достъп до съдилищата в условията на пандемия. Определя се раб. време с граждани и адв. в служби "Съдебни деловодства" и административните звена на общата администрация, считано от 07.06.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. За времето от 10:00 ч. до 10:15ч., от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. да се извършва задължителна дезинфекция на помещенията.


Във връзка със Заповед № РД-13-3118 от 03.06.2021 г., относно предстояща инвентаризация в служби "Съдебни деловодства" и архиви в СГС, се ограничава приемното време, като справките по делата, получаването на преписи и удостоверения ще се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 11:00 часа.


Заповед № РД-08-2335 от 10.05.2021 г.относно график на работа на съдебните деловодства, съобразно извършването на дезинфекция в помещенията с обществен достъп.


ДНЕС, 29.04.2021 г., СЛУЖБА "РЕГИСТРАТУРА" НА СГС ЩЕ ПРИЕМА ИНИЦИИРАЩИ ДОКУМЕНТИ ДО 16:00 ч.

Заповед № РД-08-2266 от 29.04.2021 г.,
относно работата на служба "Регистратура" до 16:00 ч. на 29.04.2021 г. и предстоящото внедряване на ЕИСС на 5 май 2021 г. в Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-2081 от 21.04.2021 г., да се възобнови работата в служба „Съдебно деловодство-Гражданско отделение - първоинстанционни състави“ на Софийски градски съд, считано от 22.04.2021 г.


Заповед № РД-08-1991 от 16.04.2021 г., ПРОДЪЛЖАВА срока, считано от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. включително, с който е преустановена работата с граждани и е преустановен достъпа до помещенията на служда "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстанционни състави" в стая 65, 66 и 79А, при етаж сутерен. 


Заповед № РД-08-1912 от 13.04.2021 г., преустановяване на работа на „Съдебно деловодство-Гражданско отделение-първоинстанционни състави“ в стаи 65, 66, 79А, етаж сутерен, считано от 13.04.2021 - 15:00 ч до 16.04.2021 г. вкл.


Заповед № РД-08-1886 от 12.04.2021 г., преустановяване на работа на „Съдебно деловодство-Гражданско отделение - първоинстанционни състави“ в стая 66, етаж сутерен, на 12.04.2021 г. за времето от 10:30 ч. до 14:00 ч.


Заповед № РД-08-1773 от 01.04.2021 г., относно задължително носене на предпазни маски /покриващи устата и носа/ от страна на лицата, посещаващи помещенията, определени за работа с граждани и адвокати в СГС.


Заповед № РД-08-1543 от 19.03.2021 г. - относно организацията в работата на служба "Регистратура", считано от 22.03.2021 г.


Заповед № РД-08-1537 от 19.03.2021 г. - относно временно преустановяване работата на служба "Регистратура" на Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-1476 от 12.03.2021 г. - относно възобновяване на работата в служба "Съдебно деловодство - Търговско отделение", считано от 15.03.2021 г.


Заповед № РД-08-1231 от 10.03.2021 г. - да се преустанови работата в служба "Съдебно деловодство - Търговско отделение", считано от 10.03.2021 г - 11:00 ч до 12.03.2021 г. включително.


СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД търси да назначи съдебни служители на длъжност „системен администратор“, във връзка с чл. 2, ал. 3 от Правилата за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

ВРЪЗКА към пълният текст на съобщението


Заповед № РД-13-5067 от 07.12.2020 г. - за извършване на пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебни деловодства" и архиви на Софийски градски съд, за времето от 04.01.2021 г. до 22.01.2021 г., включително.

Заповед № РД-13-5067 от 07.12.2020 г. - за извършване на пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебни деловодства" и архиви на Софийски градски съд, за времето от 04.01.2021 г. до 22.01.2021 г., включително.


Заповед № РД-08-5027 от 02.12.2020 г. - допълва Заповед № РД-08-4964 от 27.11.2020 г., относно мерки за защита здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите и съдебните служители в Софийски градски съд, предвид усложнената епидемична обстановка в гр. София и страната.


Заповед № РД-08-4964 от 27.11.2020 г., с допълнителни указания и мерки за защита здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите и съдебните служители в Софийски градски съд, предвид усложнената епидемична обстановка в гр. София и страната.


Заповед № РД-08-4423 от 20.10.2020 г., допълване на Заповед № РД-08-4347 от 14.10.2020 г. на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-4347 от 14.10.2020 г., относно публикувани указания във връзка с разрастващата се епидемична обстановка.


Заповед № РД-08-4288 от 09.10.2020 г., изменение на Заповед № РД-08-2027 от 15.05.2020 г. на председателя на СГС, в частта по пункт XVI.


Заповед №РД-08-4035 от 18.09.2020 г., за преустановяване в Софийски градски съд на въвеждането на иницииращи документи, както и образуването на нови дела в Единната информационна система на съдилищата, до 10.12.2020 г. или до следващо решение на Пленума на ВСС.


Заповед № РД-13-3118 от 03.06.2021 г. - за извършване на инвентаризация в служби "Съдебни деловодства" и архиви на Софийски градски съд за времето от 28.06.2021 г. до 16.07.2021 г. включително.


Заповед №РД-08-2191 от 01.06.2020 г., относно условията за провеждането на стажa на стажант-юристите под дистанционна форма.


Заповед №РД-08-2078 от 22.05.2020 г. Относно осигуряване на публичност на съдебните заседания в условията на пандемия.


Заповед №РД-08-2027 от 15.05.2020 г. ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА на Софийски градски съд, във връзка с приетите с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15 от 12.05.2020 г., Правила и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия.


Заповед №РД-08-2035 от 15.05.2020 г. относно изисквания за насрочване на съдебни заседания, във връзка с приетите с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15 от 12.05.2020 г., Правила и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия.


Заповед №РД-08-2004 от 13.05.2020 г., ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА на Софийски градски съд, във връзка с приетите с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15, т.1 от 12.05.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.


Заповед №РД-08-2002 от 13.05.2020 г., ЗА ОТСРОЧВАНЕ откритите съдебни заседания, насрочени в периода 18.05.2020 г. - 22.05.2020 г. вкл., с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.


Заповед №РД-08-1994 от 11.05.2020 г.,ЗА ОТСРОЧВАНЕоткритите съдебни заседания, насрочени за 14.05.2020 г. и 15.05.2020 г., с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.


Заповед № РД-08-1951 от 05.05.2020 г., ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г. на председателя на СГС, изменена и допълнена със Заповеди № РД-08-1746/17.03.2020 г.; № РД-08-1789/27.03.2020 г., № РД-08-1793/30.03.2020 г. и № РД-1866/08.04.2020 г., в частта по п. XIII, който придобива следното съдържание: "Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата се извършват по телефон или електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електр. адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, като се създаде необходимата организация за това при отчитане спецификата на съответния съдебен органи и мерките против разпространението на COVID-19"


Заповед № РД-08-1874 от 09.04.2020 г., ДОПЪЛВАМ заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. в п.I, се добавя нова точка 3 „а“ със следното съдържание: „Делата по чл. 68 НПК.“. ДОПЪЛВАМ заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г., в п.I, се добавя нова точка 18 със следното съдържание: „Делата по чл. 437 НПК за предсрочно освобождаване по реда на чл. 70 ичл. 71 НК.“. ИЗМЕНЯМ заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г., в т.4 на п.II, ДА СЕ ЧЕТЕ „Обезпечителни производства".


Заповед № РД-08-1870 от 09.04.2020 г., ОТМЕНЯ т. IV от Заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на председателя на СГС. Т. IV, т. 1. от Заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на председателя на СГС, изменена със Заповед № РД-08-1746/17.03.2020 г., остава непроменена.


Заповед № РД-08-1866 от 08.04.2020г., ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на заповед № РД-08-1707/16.03.2020г. на председателя на СГС, изменена и допълнена със заповеди № РД-08-1746/17.03.2020г.; РД-08-1789/27.03.2020г. и № РД-08-1793/30.03.2020г. до отпадане на обявеното с Решение на Народно събрание на Република България извънредно положение.


Заповед № РД-08-1793 от 30.03.2020 г., ДОПЪЛВА заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г. в п. I, като се добавя нова точка 17, в п. II се добавя нова точка 7. ИЗМЕНЯ заповед № РД-08-1746 от 17.03.2020 г. в частта по п. III, п. IV, п. VIII и п. XIII, в които текстът "п. I, т.1-16 и п. II, т. 1-6" да се чете"п. I, т. 1-17 и п. II, т. 1-7"


Заповед № РД-08-1789 от 27.03.2020 г., ДОПЪЛВА заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г., в п. I, по отношение на т. 13, като след изречението: "Дела по чл. 355 НК", се добавя текстът: "делата по чл. 225, ал. 6 от НК и по чл. 326, ал. 2 от НК".


Заповед № РД-08-1781 от 24.03.2020 г., във връзка със заявления за създаване на личен потребителски и профил и заявления за промяна на потребителско име в ЕПЕП..


Заповед № РД-08-1778 от 23.03.2020 г., СЧИТАНО от 23.03.2020 г. до 13.04.2020 г. вкл., получаването на постановени съдебни актове относно привременни мерки по дела за упражняване на родителски права, както и изготвените в тази връзка изпълнителни листове да се извършва на централния вход на Съдебната палата, от дежурен служител в „Съдебно деловодство - Гражданско отделение - брачни състави“, в часовия диапазон от 10:30 ч. до 15:30 ч


Заповед № РД-08-1746 от 17.03.2020 г., ДОПЪЛВА Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.


Заповед № РД-08-1759 от 17.03.2020 г., с която СЧИТАНО от 17.03.2020 г. до 13.04.2020 г. вкл., предаването и получаването на постановени съдебни актове във връзка с искания за допускане на обезпечения, както и изготвените обезпечителни заповеди да се извършва на централния вход на Съдебната палата, от дежурен служител в съдебно деловодство, в часовия диапазон от 10:30 ч. до 15:30 ч.


Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

 

Портал за справки по съдебни дела към страницата на СГС: https://info.scc.bg

Портал за справки по фирмени дела към страницата на СГС: http://195.34.105.130:81/firm_register/index.php

Телефони за справки по движението на дела: 02 9808262, 02 9806761, 02 9219589
Всички телефони на деловодствата са публикувани по-долу, а пълен списък с телефони и имейли може да бъде намерен в Указател за контакт.


Заповед № РД-08-1559 от 02.03.2020 г. ведно с Указание за съставяне на платежни документи за внасяне на суми по сметка на Софийски градски съд.


Заповед № РД-13-6910 от 04.12.2019 г. - относно извършването на пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебни деловодства" и архиви на Софийски градски съд за времето 13.01.2020 г. до 31.01.2020 г. включително.


 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация