C C C C A+ A A- X

Съобщение

9 юли 2024

Заповед РД-08-5137 от 08.07.2024 г. във връзка с допусната техническа грешка в Заповед № РД-08-5066 от 05.07.2024 г.


Заповед РД-08-5066 от 05.07.2024 г. за вписване в списъка на медиаторите към съдебния център по медиация на Софийски градски съд, на успешно преминалите подбора и специализираното обучение и положили успешно теста за проверка на придобитите знания и умения, кандидати.


Заповед РД-08-4476 от 14.06.2024 г. относно провеждане на специализирано обучение в периода 17.06.2024 г. - 18.06.2024 г., на успешно преминалите подбора кандидати за съдебни медиатори към съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


Списък на кандидатите, успешно преминали подбор на съдебни медиатори в Софийски градски съд.


Класиране на кандидатите по процедурата по подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


Окончателен протокол от проведено в периода 03.06.2024 г. - 05.06.2024 г. устно събеседване, по процедурата по подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


График за провеждане на устно събеседване на 03.06.2024 г., 04.06.2024 г. и 05.06.2024 г. по процедурата по подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


Резултати от проведения писмен тест на 10.05.2024 г., по процедурата по подбор на съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


В раздел "Обяви и конкурси" е публикувана Заповед № РД-08-3727 от 15.05.2024 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите съдебен архивар - 4 щатни бройки, съдебен секретар - 10 щатни бройки, системен администратор - 3 щатни бройки, шофьор, той и куриер - 1 щатна бройка.


Заповед РД-08-3792 от 17.05.2024 г. относно периода на провеждане на устното събеседване по подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


Заповед РД-18-3511 от 07.05.2024 г. относно замяна на член на състава на комисията по подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в следващия етап - писмен тест, от процедура по извършване на подбор на 50 /петдесет/ съдебни медиатори към Съдебен център по медиация в Софийски градски съд.
Изпитът ще се проведе на 10.05.2024 г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на СУ "Св. Климент Охридски", аудитория № 272, като за целта кандидатите следва да се явят на посоченото място не по-късно от 9:30 часа.


Заповед РД-18-3406 от 29.04.2024 г. относно обявяване на поименен състав на комисия по подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Софийски градски съд.


Открита е процедура по подбор на съдебни медиатори към Софийски градски съд.

Решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от ПРЗ на ЗИД на КРБ (обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.), по Протокол № 14/ 26 март 2024 г. за откриване на основание чл. 7, ал.1 от Наредба № 10 от 30.10.2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация на 28 процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори към съдебните центрове по медиация в окръжните съдилища

Заповед РД-08-2610 от 29.03.2024 г. - относно обявяване на процедура по извършване на подбор на съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Софийски градски съд.

Образец на заявление


Във връзка с нова версия на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), е направена промяна в начина на създаване на профили. Софийски градски съд няма възможност да създава потребителски профили в ЕПЕП, с оглед предвиденото в новата версия това се осъществява само през потребителския интерфейс в портала.

За повече иформация: https://ecase.justice.bg


Заповед № РД-13-8446 от 04.12.2023 г. - относно извършване на пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебно деловодство" и архиви в Софийски градски съд за времето от 08.01.2024 г. до 26.01.2024 г. включително.

За времето на инвентаризацията се ограничава приемното време, като справките по делата, получаването на преписи и удостоверения се извършва всеки раб. ден от 09:00 ч. до 11:00 ч.В раздел
"Обяви и конкурси" е публикувана Обява за конкурс за заемане на длъжността "съдебен помощник" - 11 щатни бройки, от които 8 щатни бройки за Гражданско отделение - първоинстанционни състави, Гражданско отделение - въззивни състави и Търговско отделение и 3 щатни бройки за Наказателно отделение.

 В раздел "Обяви и конкурси" е публикувана Заповед № РД-08-4946 от 03.08.2023 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите съдебен секретар - 10 щатни бройки, системен администратор - 3 щатни бройки, шофьор, той и куриер - 1 щатна бройка.


Съгласно Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на Председателя на Софийски градски съд, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр И НЕ СЕ ИЗГОТВЯТ ПРЕПИСИ ОТ ТЯХ, ПРЕДИ ДА Е ЗАПЛАТЕНА ДЪЛЖИМАТА ДЪРЖАВНА ТАКСА.

Таксата, съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) е в размер на  0,10 лв. за всяка страница.

         При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да приложите платежен документ за внесена държавна такса.


В раздел "Обяви и конкурси", в обявата за конкурс за длъжностите Съдебен секретар, Съдебен деловодител, Съдебен статистик, Призовкар и Куриер, е публикуван:

Протокол № 3 от 09.01.2023 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "съдебен деловодител".

Протокол № 3 от 09.01.2023 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "призовкар".

Протокол № 3 от 21.12.2022 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "съдебен статистик".

Протокол № 3 от 21.12.2022 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "съдебен секретар".

Протокол № 2 от 19.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "куриер".

Протокол № 2 от 19.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "призовкар".

Протокол № 2 от 16.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "съдебен статистик".

Протокол № 2 от 15.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "съдебен деловодител".

Протокол № 2 от 13.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "съдебен секретар".


Заповед №РД-08-7795 от 12.12.2022 г. ведно с вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС.


Заповед №РД-13-7518 от 01.12.2022 г. - да се извърши пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебно деловодство" и архиви на СГС за времето от 03.01.2023 г. до 20.01.2023 г. включително.


В раздел "Обяви и конкурси", в обявата за конкурс за длъжностите Съдебен секретар, Съдебен деловодител, Съдебен статистик, Призовкар и Куриер, е публикувана:

Заповед № РД-08-7393 от 28.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен деловодител" - писмен изпит - Ирена Василева.

Заповед № РД-08-7398 от 28.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "куриер" - събеседване - Христо Димитров.


В раздел "Обяви и конкурси", в обявата за конкурс за длъжностите Съдебен секретар, Съдебен деловодител, Съдебен статистик, Призовкар и Куриер, е публикувана:

Заповед № РД-08-7351 от 25.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "призовкар" - практически изпит - Светла Илиева.


В раздел "Обяви и конкурси", в обявата за конкурс за длъжностите Съдебен секретар, Съдебен деловодител, Съдебен статистик, Призовкар и Куриер, са публикувани:

Заповед № РД-08-7287 от 24.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен секретар" - писмен изпит - Даниела Славенова. 
Заповед № РД-08-7286 от 24.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен статистик" - писмен изпит - Даниела Славенова.
Заповед № РД-08-7285 от 24.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен деловодител" - писмен изпит - Даниела Славенова.


В раздел "Обяви и конкурси", в обявата за конкурс за длъжностите Съдебен секретар, Съдебен деловодител, Съдебен статистик, Призовкар и Куриер, са публикувани:

Протокол №1 от 23.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността "куриер".

Протокол №1 от 23.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността "призовкар".

Протокол №1 от 23.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността "съдебен деловодител".


В раздел "Обяви и конкурси", в обявата за конкурс за длъжностите Съдебен секретар, Съдебен деловодител, Съдебен статистик, Призовкар и Куриер, са публикувани:

-Протокол №1 от 22.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността "съдебен секретар".

-Протокол №1 от 22.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността "съдебен статистик".


Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. относно ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г., на председателя на Софийски градски съд, както следва: Абзац трети да се чете, както следва: "ДА НЕ СЕ РЕГИСТРИРАТ изявления в електронна форма, постъпили на адрес на електронна поща - registratura@sgs.justice.bg, но НЕ СА ПОДПИСАНИ С ВАЛИДЕН КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС". В абзац седми, изречение второ, да се чете, както следва: "При констатирано несъответствие, служителят от служба "Регистратура" изпраща следния отговор "Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис". В останалата част заповедта остава непромененна.


Заповед №РД-08-7127 от 16.11.2022 г. относно отмяна на Заповед № РД-08-1142/10.03.2022 г. на председателя на Софийски градски съд във връзка с изтичане на срока на Заповед № РД-01-570/09.11.2022 г. на Министъра на здравеопазването, с която е удължен срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 16.11.2022 г., и на основание на чл. 86, ал. 1 във вр. чл. 88 от ЗСВ.


 В раздел "Съдебни заседатели" е публикувана Покана за свикване на общо събрание на избраните за съдебни заседатели в СГС с мандат 2022-2026 г., което ще се проведе на 18.11.2022 г.


В раздел "Кариери" е публикувана Заповед № РД-08-6545 от 19.10.2022 г.  за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите Съдебен секретар - 13 щатни бройки, Съдебен деловодител - 15 щатни бройки, Съдебен статистик - 2 щатни бройки, Призовкар - 21 щатни бройки, Куриер - 2 щатни бройки.


СЪОБЩЕНИЕ

   Считано от 28.07.2022 г. неприключилите дела на СНС-закрит се разглеждат в сградата на ул. "Черковна" № 90.
   Делата на 6, 15, 16, 26, 33, 36, 37, 38, 39, 40 първоинстанционни състави на Наказателно отделение на Софийски градски съд се разглеждат в сградата на ул. "Черковна" № 90.


Заповед № РД-08-3727 от 14.06.2022 г. - изменяне на утвърдените със заповед № 966 от 24.03.2016 г. на председателя на СГС Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация