C C C C A+ A A- X

Прием на документи за вещи лица

Заявление и декларация вещи лица.

Документи за вещи лица се приемат в Съдебна палата, етаж I, стая № 85, до 30.09.2024 г., включително.

* Документите да бъдат подготвени и на електронен носител (диск или флаш памет) в pdf формат! Като всеки вид документ да е на отделен файл.


УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА

ВЕЩИ ЛИЦА

Чл. 7. (1) За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на едно от следните изисквания:

 1. заема академична длъжност – “доцент” или “професор”, във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;
 2. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен “магистър” и има най-малко 5 години стаж по специалността;
 3. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” и има най-малко 7 години стаж по специалността;
 4. има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;
 5. е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
 6. е лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебното заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.

(2) Лицето по ал. 1 трябва да отговаря и на следните условия:

 1. да не е осъждано за престъпление от общ характер;
 2. да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 3. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
 4. да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 5. да е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
 6. да притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност

Съдебни експертизи по класове и видове

 

 1. Клас “Криминалистични експертизи”.

Видове:

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства.

1.2. Трасологични експертизи.

1.3. Съдебно-балистични експертизи.

1.4. Дактилоскопни експертизи.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

 

 1. Клас “Съдебномедицински експертизи”.

Видове:

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

 

 1. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние”.

Видове:

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

3.2. Съдебно-психологична експертиза.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни.

 

 1. Клас “Съдебно-икономически експертизи”.

Видове:

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

 

 1. Клас “Съдебни инженерно-технически експертизи”.

Видове:

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза.

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

 

 1. Клас “Съдебно-биологични експертизи”.

Видове:

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.

6.5. Съдебно-екологична експертиза.

 

 1. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия”.

Видове:

7.1. Съдебно-химическа експертиза.

7.2. Съдебно-физическа експертиза.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.

7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза.

 

 1. Клас “Съдебни селскостопански експертизи”.

Видове:

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

 

 1. Клас “Съдебно-изкуствоведски експертизи”.

 

 1. Клас “Оценителни експертизи”.

Видове:

10.1. Оценка на недвижими имоти.

10.2. Оценка на недвижими културни ценности.

10.3. Оценка на машини и съоръжения.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания.

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции.

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

 

11. Клас “Други съдебни експертизи”.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация