C C C C A+ A A- X

Съобщение

10 май 2021

Заповед № РД-08-2335 от 10.05.2021 г.относно график на работа на съдебните деловодства, съобразно извършването на дезинфекция в помещенията с обществен достъп.


ДНЕС, 29.04.2021 г., СЛУЖБА "РЕГИСТРАТУРА" НА СГС ЩЕ ПРИЕМА ИНИЦИИРАЩИ ДОКУМЕНТИ ДО 16:00 ч.

Заповед № РД-08-2266 от 29.04.2021 г.,
относно работата на служба "Регистратура" до 16:00 ч. на 29.04.2021 г. и предстоящото внедряване на ЕИСС на 5 май 2021 г. в Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-2081 от 21.04.2021 г., да се възобнови работата в служба „Съдебно деловодство-Гражданско отделение - първоинстанционни състави“ на Софийски градски съд, считано от 22.04.2021 г.


Заповед № РД-08-1991 от 16.04.2021 г., ПРОДЪЛЖАВА срока, считано от 19.04.2021 г. до 21.04.2021 г. включително, с който е преустановена работата с граждани и е преустановен достъпа до помещенията на служда "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстанционни състави" в стая 65, 66 и 79А, при етаж сутерен. 


Заповед № РД-08-1912 от 13.04.2021 г., преустановяване на работа на „Съдебно деловодство-Гражданско отделение-първоинстанционни състави“ в стаи 65, 66, 79А, етаж сутерен, считано от 13.04.2021 - 15:00 ч до 16.04.2021 г. вкл.


Заповед № РД-08-1886 от 12.04.2021 г., преустановяване на работа на „Съдебно деловодство-Гражданско отделение - първоинстанционни състави“ в стая 66, етаж сутерен, на 12.04.2021 г. за времето от 10:30 ч. до 14:00 ч.


Заповед № РД-08-1773 от 01.04.2021 г., относно задължително носене на предпазни маски /покриващи устата и носа/ от страна на лицата, посещаващи помещенията, определени за работа с граждани и адвокати в СГС.


Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, Софийският градски съд моли гражданите и адвокатите приоритетно да подават документи към служба „Регистратура“ по електронен път на имейл registratura@sgs.justice.bg или чрез Български пощи и куриерските фирми. От 22.03.2021 г. - ПОНЕДЕЛНИК, на място ще работи само едно дежурно гише и обработката на книжата ще бъде затруднена. Нека бъдем отговорни и взаимно да пазим здравето си!


Заповед № РД-08-1543 от 19.03.2021 г. - относно организацията в работата на служба "Регистратура", считано от 22.03.2021 г.


Заповед № РД-08-1537 от 19.03.2021 г. - относно временно преустановяване работата на служба "Регистратура" на Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-1476 от 12.03.2021 г. - относно възобновяване на работата в служба "Съдебно деловодство - Търговско отделение", считано от 15.03.2021 г.


Заповед № РД-08-1231 от 10.03.2021 г. - да се преустанови работата в служба "Съдебно деловодство - Търговско отделение", считано от 10.03.2021 г - 11:00 ч до 12.03.2021 г. включително.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Стажант-юристите, разпределени на стаж към Софийски градски съд, следва да се явят в съда за започване на стаж на  28.04.2021 г. от 9.00 до 17:00 часа в сградата на Съдебната палата, бул. Витоша № 2, ет. 1, стая 85.

Документи за встъпване


СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД търси да назначи съдебни служители на длъжност „системен администратор“, във връзка с чл. 2, ал. 3 от Правилата за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд

ВРЪЗКА към пълният текст на съобщението


Заповед № РД-13-5067 от 07.12.2020 г. - за извършване на пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебни деловодства" и архиви на Софийски градски съд, за времето от 04.01.2021 г. до 22.01.2021 г., включително.


Заповед № РД-08-5027 от 02.12.2020 г. - допълва Заповед № РД-08-4964 от 27.11.2020 г., относно мерки за защита здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите и съдебните служители в Софийски градски съд, предвид усложнената епидемична обстановка в гр. София и страната.


Заповед № РД-08-4964 от 27.11.2020 г., с допълнителни указания и мерки за защита здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите и съдебните служители в Софийски градски съд, предвид усложнената епидемична обстановка в гр. София и страната.


Заповед № РД-08-4423 от 20.10.2020 г., допълване на Заповед № РД-08-4347 от 14.10.2020 г. на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-4347 от 14.10.2020 г., относно публикувани указания във връзка с разрастващата се епидемична обстановка.


Заповед № РД-08-4288 от 09.10.2020 г., изменение на Заповед № РД-08-2027 от 15.05.2020 г. на председателя на СГС, в частта по пункт XVI.


Заповед №РД-08-4035 от 18.09.2020 г., за преустановяване в Софийски градски съд на въвеждането на иницииращи документи, както и образуването на нови дела в Единната информационна система на съдилищата, до 10.12.2020 г. или до следващо решение на Пленума на ВСС.


Заповед №РД-08-2191 от 01.06.2020 г., относно условията за провеждането на стажa на стажант-юристите под дистанционна форма.


Заповед №РД-08-2078 от 22.05.2020 г. Относно осигуряване на публичност на съдебните заседания в условията на пандемия.


Заповед №РД-08-2027 от 15.05.2020 г. ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА на Софийски градски съд, във връзка с приетите с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15 от 12.05.2020 г., Правила и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия.


Заповед №РД-08-2035 от 15.05.2020 г. относно изисквания за насрочване на съдебни заседания, във връзка с приетите с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15 от 12.05.2020 г., Правила и мерки за работата на съдилищата в условия на пандемия.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

Служителите и съдиите в Софийски градски съд Ви молят да проявите разбиране и търпение. След двумесечна карантина съдът подновява работата си, но технически и физически това няма как да стане толкова бързо, колкото на всички ни се иска. Дори обявяването на изготвените съдебни актове отнема доста време. Ще направим всичко възможно да свършите работата, за която сте дошли в съда, но нека това да не е за сметка на Вашето и нашето здраве.

УСМИХНЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ТЪРПЕЛИВИ!  


Заповед №РД-08-2004 от 13.05.2020 г., ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА на Софийски градски съд, във връзка с приетите с Решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15, т.1 от 12.05.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.


Заповед №РД-08-2002 от 13.05.2020 г., ЗА ОТСРОЧВАНЕ откритите съдебни заседания, насрочени в периода 18.05.2020 г. - 22.05.2020 г. вкл., с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.


Заповед №РД-08-1994 от 11.05.2020 г., ЗА ОТСРОЧВАНЕ откритите съдебни заседания, насрочени за 14.05.2020 г. и 15.05.2020 г., с изключение на заседанията в производствата, посочени в Приложение към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП, за възможно най-близка дата, с оглед заседателния график на съдебния състав.


Заповед № РД-08-1951 от 05.05.2020 г., ИЗМЕНЯМ Заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г. на председателя на СГС, изменена и допълнена със Заповеди № РД-08-1746/17.03.2020 г.; № РД-08-1789/27.03.2020 г., № РД-08-1793/30.03.2020 г. и № РД-1866/08.04.2020 г., в частта по п. XIII, който придобива следното съдържание: "Връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по делата се извършват по телефон или електронен път. При липса на посочен по делото телефон или електр. адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред, като се създаде необходимата организация за това при отчитане спецификата на съответния съдебен органи и мерките против разпространението на COVID-19"


Заповед № РД-08-1874 от 09.04.2020 г., ДОПЪЛВАМ заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. в п.I, се добавя нова точка 3 „а“ със следното съдържание: „Делата по чл. 68 НПК.“. ДОПЪЛВАМ заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г., в п.I, се добавя нова точка 18 със следното съдържание: „Делата по чл. 437 НПК за предсрочно освобождаване по реда на чл. 70 ичл. 71 НК.“. ИЗМЕНЯМ заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г., в т.4 на п.II, ДА СЕ ЧЕТЕ „Обезпечителни производства".


Заповед № РД-08-1870 от 09.04.2020 г., ОТМЕНЯ т. IV от Заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на председателя на СГС. Т. IV, т. 1. от Заповед № РД-08-1707/16.03.2020 г. на председателя на СГС, изменена със Заповед № РД-08-1746/17.03.2020 г., остава непроменена.


Заповед № РД-08-1866 от 08.04.2020г., ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на заповед РД-08-1707/16.03.2020г. на председателя на СГС, изменена и допълнена със заповеди № РД-08-1746/17.03.2020г.; РД-08-1789/27.03.2020г. и № РД-08-1793/30.03.2020г. до отпадане на обявеното с Решение на Народно събрание на Република България извънредно положение.


Заповед № РД-08-1793 от 30.03.2020 г., ДОПЪЛВА заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г. в п. I, като се добавя нова точка 17, в п. II се добавя нова точка 7. ИЗМЕНЯ заповед № РД-08-1746 от 17.03.2020 г. в частта по п. III, п. IV, п. VIII и п. XIII, в които текстът "п. I, т.1-16 и п. II, т. 1-6" да се чете "п. I, т. 1-17 и п. II, т. 1-7"


Заповед № РД-08-1789 от 27.03.2020 г., ДОПЪЛВА заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г., в п. I, по отношение на т. 13, като след изречението: "Дела по чл. 355 НК", се добавя текстът: "делата по чл. 225, ал. 6 от НК и по чл. 326, ал. 2 от НК".


Заповед № РД-08-1781 от 24.03.2020 г., във връзка със заявления за създаване на личен потребителски и профил и заявления за промяна на потребителско име в ЕПЕП.


Заповед № РД-08-1778 от 23.03.2020 г., СЧИТАНО от 23.03.2020 г. до 13.04.2020 г. вкл., получаването на постановени съдебни актове относно привременни мерки по дела за упражняване на родителски права, както и изготвените в тази връзка изпълнителни листове да се извършва на централния вход на Съдебната палата, от дежурен служител в „Съдебно деловодство - Гражданско отделение - брачни състави“, в часовия диапазон от 10:30 ч. до 15:30 ч.


Софийски градски съд призовава гражданите да не идват в Съдебната палата, дела няма да се гледат, справки на място няма да се извършват и документи на ръка няма да се приемат. Мерките за неотклонение ще се гледат чрез Скайп, без да бъдат водени задържаните. В сградата ще се допускат само страни по спешните дела, посочени от ВСС.

Заповед № РД-08-1746 от 17.03.2020 г., ДОПЪЛВА Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.


Заповед № РД-08-1759 от 17.03.2020 г., с която СЧИТАНО от 17.03.2020 г. до 13.04.2020 г. вкл., предаването и получаването на постановени съдебни актове във връзка с искания за допускане на обезпечения, както и изготвените обезпечителни заповеди да се извършва на централния вход на Съдебната палата, от дежурен служител в съдебно деловодство, в часовия диапазон от 10:30 ч. до 15:30 ч.


Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Портал за справки по съдебни дела към страницата на СГС: https://info.scc.bg

Портал за справки по фирмени дела към страницата на СГС: http://195.34.105.130:81/firm_register/index.php

Телефони за справки по движението на дела: 02 9808262, 02 9806761, 02 9219589
Всички телефони на деловодствата са публикувани по-долу, а пълен списък с телефони и имейли може да бъде намерен в Указател за контакт.

Разработени видеоклипове по проект "Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на споровете"

Във връзка с изпълнението на проект "Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на споровете" - изпълняван по ОПДУ, са разработени четири видеоклипа.
Три от клиповете съдържат информация с указания за ползване функционалностите на разработения по проекта централизиран електронен портал, насочена към всяка от целевите групи (граждани, медиатори, обучителни организации). Четвъртият клип има за цел да популяризира медиацията като цяло.
Основната цел на проекта е намаляване на натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие.
Проектът  се очаква да бъде завършен до 31 август 2020 г.
Разработените видеоклипове са достъпни на следния адрес: https://mediation.mjs.bg/Informations/docsInfo


Уважаеми граждани и адвокати,

Служителите и съдиите в Софийски градски съд Ви молят да проявите разбиране и търпение. След двумесечна карантина съдът подновява работата си, но технически и физически това няма как да стане толкова бързо, колкото на всички ни се иска. Дори обявяването на изготвените съдебни актове отнема доста време. Ще направим всичко възможно да свършите работата, за която сте дошли в съда, но нека това да не е за сметка на Вашето и нашето здраве.

Усмихнете се и бъдете търпеливи! 


Писмо от ВСС относно организиране на дарителска кампания  за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

В изпълнение на решение на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС по протокол № 11/25.03.2020 г., Висшият съдебен съвет разкри на 10.04.2020 г. банкова сметка в Българска народна банка за чужди средства в левове за целите на събиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.
Съобщението за разкритата от ВСС дарителска сметка може да бъде видяно тук.


За сведение на гражданите

Доклад от служба "Регистратура"

Дежурните служители от служба „Регистратура“ на Софийски градски съд, не са спирали да приемат и обработват куриерските пратки на всички куриерски фирми, нито пък е отказвано същите да бъдат приети. Тъй като достъпът на външни лица в сградата на Съдебната палата е ограничен, служителите от служба „Регистратура“ имат ангажимент да приемат куриерските пратки от отворените входове на Съдебната палата.


Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Телефони за връзка с деловодствата на Софийски градски съд (всички телефони и имейли могат да бъдат намерени в Указател за контакт):

Телефонни справки за движение по дела - тел.: 02 9808262, 02 9806761, 02 9219589
Служба "РЕГИСТРАТУРА" - Обща - тел.: 02 9219 410, факс: 02 980 86 81
Служба "Съдебно деловодство - наказателно отделение" - тел.: 02 9219 345, факс: 02 986 56 05
Служба "Съдебно деловодство - досъдебно производство" - тел.: 02 9219 796, факс: 02 980 00 08
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение първоинстанционни състави" - тел.: 02 9219 459, факс: 02 9219 826
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение брачни състави" - тел.: 02 9219 514, факс: 02 980 78 91
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение въззивни състави" - тел.: 02 9219 582
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение частни жалби и обезпечения" - тел.: 02 9219 405
Служба "Съдебно деловодство - търговско отделение" - тел./факс: 02 9219 325
Служба "Съдебно деловодство - търговско отделение охранителни производства" - тел.: 02 9219 536

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация