C C C C A+ A A- X

Съобщение

16 март 2022

ЗАПОВЕД № РД-08-1246 от 16.03.2022 г. - ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, СЧИТАНО от 16.03.2022 г. - 14:00 ч до 18.03.2022 г. - 17:00 ч. достъпът и работата с граждани в помещение на служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстранционни състави" - стая 79А, етаж сутерен.


ЗАПОВЕД № РД-08-1142 от 10.03.2022 г. -
СЧИТАНО от 14.03.2022 г. определя работното време с граждани и адвокати на служби "Съдебни деловодства" и административните звена на общата администрация, от 09.00 ч. до 17:00 ч., като за времето от 10:00 ч. до 10:15 ч., от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. да се извършва задължителна дезинфекция и проветряване на помещенията.


Заповед № РД-08-1144 от 10.03.2022 г. -
ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, считано от 10.03.2022 г. - 14:30 ч. до 14.03.2022 г. - 12:00 ч., достъпът и работата с граждани в помещението на служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстанционни състави" - стая 66, етаж сутерен.


Заповед № РД-08-1136 от 10.03.2022 г. - нарежда да се проведе втори етап "писмен изпит" от конкурса с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС.

Заповед № РД-08-1135 от 10.03.2022 г. - нарежда да се проведе втори етап "писмен изпит" от конкурса с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници в Гражданско отделение - първоинстанционни състави, Гражданско отделение - въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-669 от 14.02.2022 г. - Изменям Заповед № РД-08-658 от 11.02.2022 г. на председателя на СГС, която придобива следното съдържание: Продължавам срока на действие до 31.03.2022 г., включително на Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-658 от 11.02.2022 г. - Продължавам срока на действие до 31.03.2022 г., включително на Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС, с изключение на т.3 от Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г.


Заповед № РД-08-231 от 17.01.2022 г. - Продължаване срока на действие до 11.02.2022 г. вкл., на заповед № РД-08-5867/04.11.2021 г. и заповед № РД-08-5941/11.11.2021 г. на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-56 от 07.01.2022 г.- Считано от 10.01.2022 г. да се сканират всички постъпващи книжа по граждански, търговски и наказателни дела.


Заповед № РД-08-6657 от 31.12.2021 г.  - ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие до 14.01.2022 г., включително, на Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС, с изключение на т.3 от Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г.


Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. - относно постъпили по електронен път документи за извършване на процесуални действия. Такива документи, трябва да бъдат подписани с КЕП и изпращани ЕДИНСТВЕНО на електронен адрес: registratura@sgs.justice.bg


Протокол № 3 от 07.12.2021 г. относно КЛАСИРАНЕ на кандидатите за длъжността "съдебен деловодител" в служба "Регистратура" на СГС.


Заповед №РД-13-6196 от 01.12.2021 г.  ДА СЕ ИЗВЪРШИ пълна годишна инвентаризация на делата в служби "Съдебно деловодство" и архиви на Софийски градски съд за времето от 04.01.2022 г. до 21.01.2022 г. включително. 

За времето на инвентаризация се ограничава приемното време, като справките по делата, получаването на преписи и удостоверения да се извършва всеки работен ден от 9:00 ч. до 11:00 ч.


Заповед РД-08-6182 от 30.11.2021 г. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие до 31.12.2021 г. на заповед № РД-08-5867/04.11.2021 г. и заповед № РД-08-5941/11.11.2021 г., относно създадената организация на работа в Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-6138 от 26.11.2021 г. относно насрочване за 02.12.2021 г. провеждането на третия етап "събеседване" за кандидатите за длъжността "съдебен деловодител" в служба "Регистратура" на СГС.


Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г, - ОПРЕДЕЛЯМ, считано от 12.11.2021 г., служба "Съдебно деловодство - адвокатска стая" на Софийски градски съд да работи с граждани и адвокати с работно време от 09:00 до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.


Заповед №РД-08-5864 от 04.11.2021 г. - ОТМЕНЯ насрочения за 13.11.2021 г. втори етап "писмен изпит" от конкурса с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС.


Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. - ВЪВЕЖДАНЕ на временна организация на работа в Софийски градски съд за периода 08.11.2021 г. - 30.11.2021 г.


Заповед №РД-08-5775 от 26.10.2021 г. - ВЪВЕЖДАНЕ на временна организация на работа в Софийски градски съд за периода 27.10.2021 г. - 05.11.2021 г., във връзка със сериозното усложняване на епидемичната обстановка на територията на София-град.Заповед №РД-08-5721 от 25.10.2021 г.,
- ОТМЕНЯМ насрочения за 30.10.2021 г. втори етап "писмен изпит" от конкурса с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници в Гражданско отделение - първоинстанционни състави, Гражданско отделение - въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.


Заповед №РД-08-5669 от 20.10.2021 г.,ОТМЕНЯМ насрочения за 21.10.2021 г. трети етап "събеседване" с успешно издържалите конкурса кандидати за длъжността "съдебен деловодител" в служба "Регистратура" на Софийски градски съд.


В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" е публикуван Протокол №3 от 20.10.2021 г. относно успешно класирани кандидати за длъжността "системен администратор" в Софийски градски съд.


В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" са публикувани:
Протокол №2 от 15.10.2021 г. Допуска до участие в трети етап от конкурса „събеседване“ за длъжността „системен администратор“ на СГС.
Протокол №2 от 15.10.2021 г. За допускане и не допускане до участие в трети етап от конкурса „събеседване“ за длъжността „съдебен деловодител“ в служба „Регистратура“ на СГС.


ЗАПОВЕД № РД-08-5573 от 13.10.2021 г. - Актуални мерки и промяна в реда на работа в Софийски градски съд, във връзка с издадена заповед № РД-01-343 от 12.10.2021 г. на Директора на СРЗИ, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на гр. София


ЗАПОВЕД № РД-08-5571 от 13.10.2021 г. - ОПРЕДЕЛЯ работно време на служба „Съдебно деловодство - Търговско отделение“, считано от 14.10.2021 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч.
За времето от 10:00 ч. до 10:15 ч., от 12:30 ч. до 13:00 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. да се извършва задължителна дезинфекция и проветряване на помещенията.


В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" са публикувани:
Заповед № РД-08-5511 от 11.10.2021 г. - Допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен помощник" в ГО на СГС - писмен изпит - ЕЛЕНА КИРИЛОВА ДИКОВА
Заповед № РД-08-5483 от 07.10.2021 г. - Допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен помощник" в ГО на СГС - писмен изпит - ЯНИ ПЕТРОВ СТОЕВ


В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" са публикувани:

Протокол №1 от 01.10.2021 г. Допуска до участие във втори етап от конкурса "писмен изпит" за съдебни помощници в Наказателно отделение.

Протокол №1 от 30.09.2021 г. Допуска до участие във втори етап от конкурса "писмен изпит" за съдебни помощници в Гражданско отделение - първоинст. състави, Гражданско отделение - възз. състави и Търговско отделение.


В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" е публикувана Заповед № РД-08-5324 от 27.09.2021 г. допуска до участие Гергана Христова в практическия изпит за длъжността „съдебен деловодител“ в служба „Регистратура“ на СГС.


Заповед № РД-08-5274 от 23.09.2021 г. относно удължаване на срока за допускане на участници в конкурса за длъжност "съдебен помощник" в Софийски градски съд за ГО - първоинст. с-ви, ГО - възз. с-ви, Търговско отделение и Наказателно отделение до 01.10.2021 г.


В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" са публикувани заповеди за допускане до участие в практическия изпит за длъжността „съдебен деловодител“ в служба „Регистратура“ на СГС.


В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" са публикувани протоколи за допускане и не допускане до участие в практическия изпит за длъжностите Съдебен деловодител в служба „Регистратура“ и Системен администратор.


Обява за конкурс за длъжностите Съдебен деловодител в служба „Регистратура“ и Системен администратор съгласно Заповед № РД-08-4466 от 06.08.2021 г.
За повече информация посетете раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси".


Софийски градски съд уведомява посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК правни субекти, че с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021г.), те следва да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа. Адресираното до ръководството на съда изрично писмено уведомление, посочващо електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, следва да бъде изпратено в писмена форма или на електронен адрес - cabinet@sgs.justice.bg, като в последния случай, то трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от представляващия учреждението или юридическото лице.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация